top of page

PRIVACY BELEID

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijg je als klant meer en sterkere privacy rechten. Er gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Als klant van Saeftinghezilt, mag je ten alle tijden het recht vragen om in te zien welke persoonsgegevens we van je hebben. Ook heb je het recht om je gegevens mee te nemen en het recht om aan te geven dat wij je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Met het accepteren van ons privacy beleid geef je toestemming voor het gebruik van je gegevens. Deze toestemming kun je ook gemakkelijk weer intrekken via info@saeftinghezilt.nl

Via mijn website www.saeftinghezilt.com verzamel ik persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Saeftinghezilt acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • Duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;

 • Mijn verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • Aanhef

  • Voor- en achternaam

  • Straat

  • Huisnummer

  • Postcode

  • Plaats

  • Telefoonnummer

  • Email

 • U eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

 • Uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden. 

Saeftinghezilt is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-03-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving moeten wij zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. wij hebben uw gegevens nodig vanwege contractuele afspraken tussen u en Saeftinghezilt, zoals uw aankoop of recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen

 • Bezorging

 • Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat wij al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken wij altijd aan uw privacy! Dit geldt voor:

 • Klant- en productreviews

 • Contact met mij persoonlijk

 • Bezoek van de website (www.saeftinghezilt.com)

 • Account

 • Nieuwsbrief en e-mail

 • Acties

 • Social Media

 • Persoonlijk advies

Soms heeft u zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een account aanmaakt op de website. Dit houden wij netjes bij.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Ik geef uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor mijn dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, externe verkoopkanalen, IT-dienstverleners, partijen die reviews verzamelen, ten behoeve van e-mail en mailingslijsten en de administratie van Saeftinghezilt.

Bezorgpartners

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Om de bestelling tegen een gereduceerd PostNL-tarief te kunnen versturen maak ik gebruik van MyParcel. Voor beide diensten ben ik genoodzaakt uw naam, adres en woonplaatsgegevens te delen. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen te behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Betaalpartners

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maken ik gebruik van het platform van IDeal en CreditCard via Stripe. Zij verwerken uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaart dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

IT-dienstverleners

De webwinkel is ontwikkeld met software van Wix.com. Webhosting- en e-maildiensten worden afgenomen van Wix.com en Gmail. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Zij hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Wix.com en Gmail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Voor meer informatie over de manier waarop de andere derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij naar de privacyverklaring van Wix.com en Gmail.

Administratie

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Webwinkelfacturen.  Uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Webwinkelfacturen is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Derde partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Saeftinghezilt op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval worden wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen onszelf binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Geen enkel ander persoon heeft toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Dit kunt u zelf doen via uw persoonlijke account. Of indien u geen account heeft kunt u een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy  zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Saeftinghezilt. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op deze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd) gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 • de bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Lees meer over cookies in onze cookieverklaring

Wijzigingen in het privacybeleid:

Wij behouden te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Saeftnghezilt

Koninginnestraat 2

4568 PT

Nieuw- Namen Nederland

T 06 22 39 34 27

info@saeftinghezilt.nl


Contactpersoon voor privacyzaken:

Jean-Pierre van Wesemael 

Info@saeftinghezilt.nl

WAT ALS IK NIET TEVREDEN BEN MET SAEFTINGHEZILT?

Privacy beleid: FAQ
bottom of page